Provozní řád

Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele Pumptracku (dále jen PT) a vymezuje práva a povinnosti všech uživatelů.

 1. Vstup do prostoru PT je na vlastní nebezpečí a svým vstoupením návštěvník potvrzuje znalost a souhlas s dodržováním provozního řádu. Za jakýkoliv úraz nenese provozovatel PT žádnou zodpovědnost.
 2. Uživatelé jsou povinni užívat PT výhradně k účelu, k němuž je určen.
 3. Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností.
 4. Pro případ porušení tohoto provozního řádu bude uživatel z areálu vykázán majitelem či správcem nebo jinou, k tomu
  majitelem, pověřenou osobou. Tím není dotčeno právo na náhradu škody způsobené, majiteli nebo třetí osobě, při
  užívání areálu v rozporu s tímto provozním řádem.
 5. Výjimky z tohoto provozního řádu může v odůvodněných případech povolit majitel PT v případě konání hromadných
  předem povolených akcí za podmínky, že organizátor převezme odpovědnost za užívání prostoru PT.
 6. Uživatelé jsou povinni uposlechnout všech pokynů majitele či správce PT nebo jiné osoby k tomu pověřené majitelem PT.
 7. Je přísně zakázáno užívání PT osobami pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.
 8. Všichni uživatelé jsou povinni udržovat v prostoru PT pořádek a čistotu. V areálu je přísně zakázáno užívat skleněných lahví a jiných předmětů, které mohou vést k poškození majetku majitele PT nebo třetích osob. Zákaz malování,   vylepování a jiného ničení překážek a mobiliáře v okolí parku! PT nijak neupravujte.
 9. Udržujte pořádek a odpadky odkládejte na vyhrazené místo !
 10. Všichni uživatelé jsou povinni zdržet se rušení ostatních uživatelů zejména nadměrným hlukem, nebo jiným nevhodným chováním.
 11. V případě zjištění závady na PT, či jiné závady v prostoru PT jsou návštěvníci povinni tuto skutečnost neprodleně
  oznámit majiteli či správci PT.
 12. Udržujte dráhu PT bez překážek, kola je nutné odkládat mimo dráhu nejlépe na stojany kol.
 13. Je přísně zakázán vstup do prostoru PT se zvířaty.
 14. Za odložené věci se neručí.
 15. Prostor PT je monitorován.
 16. V prostoru PT je povolena jízda pouze na kole k tomu určeném (kole BMX, nebo MTB) v řádném technickém
  stavu. Zákaz provozování RC modelů na pumptracku ! 
 17. Při užívání PT jsou návštěvníci povinni zvážit vlastní fyzický a zdravotní stav a své schopnosti.
 18. Do prostoru PT je přísný zákaz vstupu bez helmy. Doporučují se chrániče kolen, loktů, rukavice a jiné ochranné prvky.
 19. Osoby mladší 12 let jsou oprávněny využívat PT nebo kteroukoliv jeho část výhradně v doprovodu osob starších 18 let, které nesou za užívání PT mladšími osobami plnou odpovědnost.
 20. Na dráze se jezdí primárně v jednom směru, v případě obousměrného provozu je nutné dbát zvýšené opatrnosti při
  míjení jezdců.
 21. Jízda na kole v prostoru PT je povolena za účasti minimálně 2 osob z důvodu poskytnutí případné první pomoci při
  úrazu !
 22. Zákaz prudkého brždění a smykování. Brzdíme tělem, nebo lehce brzdami.
 23. PT se nesmí používat během nepříznivého počasí (déšť, sníh, kroupy), a také bezprostředně po nepříznivém počasí
  dokud je PT podmáčen, nebo jinak narušen po dobu do navrácení do provozního stavu.

Dodržováním pravidel umožníš bezproblémové fungování pumptracku.

Majitel pumptracku: obec Zádveřice-Raková.

Správce pumptracku: Aleš Linhart (tel.: 732 126 445)

Bikepark Zádveřice – Provozní řád z infotabule ke stažení zde